Algemene voorwaarden Vrijwilligersplanner B.V.

- Geldig vanaf 1 Juni 2016 De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Algemene bepalingen

1. Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

1.1. Deze Nederland ICT Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Vrijwilligersplanner B.V. goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan De Partner levert.

1.2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.3. De toepasselijkheid van inkoop of andere voorwaarden van De Partner wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Vrijwilligersplanner B.V. en De Partner treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

2. Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Vrijwilligersplanner B.V. zijn vrijblijvend, tenzij door Vrijwilligersplanner B.V. schriftelijk anders is aangegeven. De Partner staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Vrijwilligersplanner B.V. verstrekte gegevens waarop Vrijwilligersplanner B.V. zijn aanbieding heeft gebaseerd.

3. Prijs en betaling

3.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle door Vrijwilligersplanner B.V. kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s en De Partner dient alle betalingen in euro’s te voldoen.

3.2. Aan een door Vrijwilligersplanner B.V. afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door De Partner geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door De Partner aan Vrijwilligersplanner B.V. kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt slechts als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Vrijwilligersplanner B.V. te verrichten prestaties indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

3.3. Indien De Partner volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts- )personen tegenover de Vrijwilligersplanner B.V. hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.

3.4. Met betrekking tot de door Vrijwilligersplanner B.V. verrichte prestaties en de daarvoor door De Partner verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Vrijwilligersplanner B.V. volledig bewijs op, onverminderd het recht van De Partner tot het leveren van tegenbewijs.

3.5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van De Partner, geldt dat Vrijwilligersplanner B.V. gerechtigd is schriftelijk, conform de in de overeenkomst opgenomen index of andere maatstaf, geldende prijzen en tarieven aan te passen op de in de overeenkomst genoemde termijn. Indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van Vrijwilligersplanner B.V. tot aanpassing van de prijzen of tarieven, geldt dat Vrijwilligersplanner B.V. steeds gerechtigd is schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien De Partner in dat laatste geval niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is De Partner gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.

3.6. Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop Vrijwilligersplanner B.V. de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan De Partner in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door De Partner betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. De Partner is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

3.7. Indien De Partner de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is De Partner, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd. Indien De Partner na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Vrijwilligersplanner B.V. de vordering uit handen geven, in welk geval De Partner naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Vrijwilligersplanner B.V. onverlet.

4. Duur van de overeenkomst

4.1. Indien en voor zover de tussen partijen gesloten overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt.

4.2. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij De Partner of Vrijwilligersplanner B.V. de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de desbetreffende periode.

5. Vertrouwelijkheid en overname personeel

5.1. De Partner en Vrijwilligersplanner B.V. dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit verbod geldt niet voor Vrijwilligersplanner B.V. indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de overeenkomst door Vrijwilligersplanner B.V.. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

5.2. De Partner erkent dat de van Vrijwilligersplanner B.V. afkomstige programmatuur steeds een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van Vrijwilligersplanner B.V., diens toeVrijwilligersplanner B.V.s of de producent van de programmatuur bevat.

5.3. Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden, waaronder de voorwaarde dat De Partner een redelijke vergoeding aan Vrijwilligersplanner B.V. betaalt.

6. Privacy en gegevensverwerking

6.1. Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal De Partner Vrijwilligersplanner B.V. desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop De Partner uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

6.2. De Partner vrijwaart Vrijwilligersplanner B.V. voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door De Partner wordt gehouden of waarvoor De Partner op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij De Partner bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Vrijwilligersplanner B.V. toerekenbaar zijn.

6.3. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Vrijwilligersplanner B.V. door De Partner worden verwerkt, ligt volledig bij De Partner. De Partner staat er tegenover Vrijwilligersplanner B.V. voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De Partner vrijwaart Vrijwilligersplanner B.V. tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

7. Beveiliging

7.1. Indien Vrijwilligersplanner B.V. op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Vrijwilligersplanner B.V. staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

7.2. De door of vanwege Vrijwilligersplanner B.V. aan De Partner verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door De Partner als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van De Partner kenbaar worden gemaakt. Vrijwilligersplanner B.V. is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.

7.3. De Partner zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirusrogrammatuur in werking hebben.

8. Voorbehoud van eigendom en rechten en opschorting

8.1. Alle aan De Partner geleverde zaken blijven eigendom van Vrijwilligersplanner B.V. totdat alle bedragen die De Partner aan Vrijwilligersplanner B.V. op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Vrijwilligersplanner B.V. zijn voldaan. Een De Partner die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Vrijwilligersplanner B.V. mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

8.2. De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht ter zake voor Vrijwilligersplanner B.V. gunstigere bepalingen bevat.

8.3. Rechten worden in voorkomend geval aan De Partner verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat De Partner alle uit de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan.

8.4. Vrijwilligersplanner B.V. kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat De Partner alle aan Vrijwilligersplanner B.V. verschuldigde bedragen heeft voldaan.

9. Risico-overgang

9.1. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt worden, gaat over op De Partner op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van De Partner of een hulppersoon van De Partner zijn gebracht.

10.Intellectuele Eigendom

10.1. Indien Vrijwilligersplanner B.V. bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor De Partner ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op De Partner, tast dit het recht of de mogelijkheid van Vrijwilligersplanner B.V. niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Vrijwilligersplanner B.V. aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van De Partner zijn of worden gedaan.

10.2. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan De Partner ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Vrijwilligersplanner B.V., diens licentiegevers of diens toeVrijwilligersplanner B.V.s. De Partner verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan De Partner toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet sublicentieerbaar.

10.3. De Partner zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

10.4. Ook indien de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Vrijwilligersplanner B.V. steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waaraan aan De Partner (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. De Partner zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

10.5. Vrijwilligersplanner B.V. vrijwaart De Partner tegen elke aanspraak van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Vrijwilligersplanner B.V. zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat De Partner Vrijwilligersplanner B.V. onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Vrijwilligersplanner B.V.. De Partner zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Vrijwilligersplanner B.V. verlenen om zich tegen deze aanspraken te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door De Partner ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan Vrijwilligersplanner B.V. ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die De Partner zonder schriftelijke toestemming van Vrijwilligersplanner B.V. in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Vrijwilligersplanner B.V. zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Vrijwilligersplanner B.V. een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Vrijwilligersplanner B.V., indien mogelijk, zorg dragen dat De Partner het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Vrijwilligersplanner B.V. wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.

10.6. De Partner staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Vrijwilligersplanner B.V. van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. De Partner vrijwaart Vrijwilligersplanner B.V. tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde. 10.7. Vrijwilligersplanner B.V. is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met De Partner is overeengekomen.

11.Medewerkingsverplichtingen

11.1. Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. De Partner zal steeds tijdig alle in redelijkheid door Vrijwilligersplanner B.V. gewenste medewerking verlenen.

11.2. De Partner draagt het risico van de selectie van de door Vrijwilligersplanner B.V. te leveren zaken, goederen en/of diensten. De Partner neemt steeds de uiterste zorg in acht om te waarborgen dat de eisen waaraan de prestatie van Vrijwilligersplanner B.V. dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor Vrijwilligersplanner B.V. niet bindend, behoudens indien door Vrijwilligersplanner B.V. uitdrukkelijk anders is vermeld.

11.3. Indien De Partner bij de uitvoering van de overeenkomst personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring. Ingeval medewerkers van Vrijwilligersplanner B.V. op locatie van De Partner werkzaamheden verrichten, draagt De Partner tijdig en kosteloos zorg voor de noodzakelijke faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en netwerkfaciliteiten. Vrijwilligersplanner B.V. is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij De Partner bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Vrijwilligersplanner B.V..

11.4. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke eisen. De Partner vrijwaart Vrijwilligersplanner B.V. voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Vrijwilligersplanner B.V., die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van De Partner of van onveilige situaties in zijn organisatie. De Partner zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door Vrijwilligersplanner B.V. ingezette medewerkers kenbaar maken.

11.5. Indien De Partner in verband met de diensten en producten van SharkMark B.V. programmatuur, apparatuur of andere middelen aan Vrijwilligersplanner B.V. ter beschikking stelt, staat De Partner in voor het verkrijgen van alle benodigde licenties of goedkeuringen met betrekking tot deze middelen welke Vrijwilligersplanner B.V. nodig mocht hebben. 11.6. De Partner is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de door Vrijwilligersplanner B.V. geleverde producten en/of verstrekte diensten en de wijze waarop de resultaten van de producten en diensten worden ingezet. De Partner is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan, en het gebruik door gebruikers.

11.7. De Partner zal zelf de op zijn eigen apparatuur benodigde (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de door De Partner gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

12.Informatieverplichtingen

12.1. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door Vrijwilligersplanner B.V. mogelijk te maken, zal De Partner Vrijwilligersplanner B.V. steeds tijdig alle in redelijkheid door Vrijwilligersplanner B.V. te verlangen gegevens of inlichtingen verschaffen.

12.2. De Partner staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Vrijwilligersplanner B.V. verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties. Indien de door De Partner verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen of specificaties voor de Vrijwilligersplanner B.V. kenbare onjuistheden bevatten, zal de Vrijwilligersplanner B.V. hierover navraag doen bij De Partner.

12.3. In verband met de continuïteit zal De Partner een contactpersoon of contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden van Vrijwilligersplanner B.V. als zodanig fungeren. Contactpersonen van De Partner zullen beschikken over de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de door De Partner gewenste doelstellingen.

12.4. Vrijwilligersplanner B.V. is enkel gehouden De Partner periodiek inlichtingen te verstrekken omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door middel van de door De Partner aangewezen contactpersoon.

13.Project- en stuurgroepen

13.1. Wanneer beide partijen met een of meerdere door hen ingezette medewerkers deel nemen in een project- of stuurgroep, dan zal de verstrekking van inlichtingen plaatsvinden op de wijze zoals voor de projectof stuurgroep is overeengekomen.

13.2. Besluiten genomen in een project- of stuurgroep waaraan beide partijen deelnemen, binden Vrijwilligersplanner B.V. slechts indien de besluitvorming geschiedt conform hetgeen daaromtrent schriftelijk tussen partijen is overeengekomen of, bij gebreke van schritelijke afspraken daaromtrent, indien Vrijwilligersplanner B.V. de besluiten schriftelijk heeft aanvaard. Vrijwilligersplanner B.V. is nimmer gehouden een besluit te aanvaarden of uit te voeren indien dat naar zijn oordeel onverenigbaar is met de inhoud en/of goede uitvoering van de overeenkomst.

13.3. De Partner staat er voor in dat de personen die door hem zijn aangewezen om deel uit te maken van een project- of stuurgroep, gerechtigd zijn voor De Partner bindende besluiten te nemen.

14.Termijnen

14.1. Vrijwilligersplanner B.V. spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door Vrijwilligersplanner B.V. genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden de Vrijwilligersplanner B.V. niet en hebben steeds een indicatief karakter.

14.2. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Vrijwilligersplanner B.V. en De Partner in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

14.3. In alle gevallen - derhalve ook indien partijen een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt Vrijwilligersplanner B.V. wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat De Partner hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij De Partner Vrijwilligersplanner B.V. een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming (op het overeengekomene) en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Vrijwilligersplanner B.V. in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

14.4. Indien is overeengekomen dat de nakoming van de overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is Vrijwilligersplanner B.V. gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat De Partner de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

14.5. Vrijwilligersplanner B.V. is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen, of indien De Partner zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor De Partner nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

15.Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

15.1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van De Partner en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door De Partner of een door De Partner in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

15.2. Indien De Partner op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij De Partner bewijst dat Vrijwilligersplanner B.V. ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Vrijwilligersplanner B.V. vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

15.3. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Vrijwilligersplanner B.V. zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

15.4. De Partner is niet gerechtigd een overeenkomst van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

15.5. Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Vrijwilligersplanner B.V. kan de overeenkomst tevens zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van De Partner direct of indirect wijzigt. Vrijwilligersplanner B.V. is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval De Partner onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van De Partner tot gebruik van de ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke alsmede het recht van De Partner tot toegang en/of gebruik van de diensten van Vrijwilligersplanner B.V., zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Vrijwilligersplanner B.V. vereist is.

16.Aansprakelijkheid van Vrijwilligersplanner B.V.

16.1. De totale aansprakelijkheid van Vrijwilligersplanner B.V. wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met De Partner overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Vrijwilligersplanner B.V. voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro) bedragen.

16.2. De totale aansprakelijkheid van Vrijwilligersplanner B.V. voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).

16.3. De aansprakelijkheid van Vrijwilligersplanner B.V. voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van De Partner, schade verband houdende met het gebruik van door De Partner aan Vrijwilligersplanner B.V. voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door De Partner aan Vrijwilligersplanner B.V. voorgeschreven toeVrijwilligersplanner B.V.s, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Vrijwilligersplanner B.V. verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

16.4. De in artikel 16.1 tot en met

16.3 beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Vrijwilligersplanner B.V. laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Vrijwilligersplanner B.V. welke in deze algemene voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet.

16.5. De in artikel 16.1 tot en met 16.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Vrijwilligersplanner B.V..

16.6. Tenzij nakoming door de Vrijwilligersplanner B.V. blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Vrijwilligersplanner B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien De Partner Vrijwilligersplanner B.V. onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Vrijwilligersplanner B.V. ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Vrijwilligersplanner B.V. in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

16.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat De Partner de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Vrijwilligersplanner B.V. meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Vrijwilligersplanner B.V. vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij De Partner vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

16.8. De Partner vrijwaart Vrijwilligersplanner B.V. voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door De Partner aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Vrijwilligersplanner B.V. geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover De Partner bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

16.9. Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Vrijwilligersplanner B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

17.Overmacht

17.1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Vrijwilligersplanner B.V. wordt onder meer verstaan: (i) overmacht van toeVrijwilligersplanner B.V.s van Vrijwilligersplanner B.V., (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeVrijwilligersplanner B.V.s die door De Partner aan Vrijwilligersplanner B.V. zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door De Partner aan Vrijwilligersplanner B.V. is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog en (viii) algemene vervoersproblemen.

17.2. Indien een overmachtsituatie langer dan zestig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeen- komst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

18.Wijziging en meerwerk

18.1. Indien Vrijwilligersplanner B.V. op verzoek of met voorafgaande instemming van De Partner werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door De Partner worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Vrijwilligersplanner B.V.. Vrijwilligersplanner B.V. is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

18.2. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal Vrijwilligersplanner B.V. De Partner desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

19.Overdracht van rechten en verplichtingen

19.1. De Partner zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van overeenkomst heeft nimmer aan een derde verkopen, overdragen of verpanden.

19.2. Vrijwilligersplanner B.V. is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.

20.Toepasselijk recht en geschillen

20.1. De overeenkomsten tussen Vrijwilligersplanner B.V. en De Partner worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

20.2. Geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag, één en ander onverminderd het recht van elk der partijen een voorziening in (arbitraal) kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen. De plaats van arbitrage is Den Haag.

20.3. Indien een geschil naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, binnen de bevoegdheid van de kantonrechter vallen is elk der partijen, in afwijking van het bepaalde in artikel 20.2, gerechtigd de zaak als kantonzaak aanhangig te maken bij de wettelijk bevoegde Rechtbank. Voorgaande bevoegdheid komt aan partijen enkel toe indien ter zake van dat geschil nog geen arbitrale procedure aanhangig is gemaakt conform het bepaalde in artikel 20.2. Indien de zaak met inachtneming van het in dit artikel 20.3 bepaalde door één of meer der partijen ter behandeling en beslissing bij de wettelijk bevoegde Rechtbank aanhangig is gemaakt, is de kantonrechter van die Rechtbank bevoegd de zaak te behandelen en daarover te beslissen.

20.4. Elk der partijen is ter zake van een geschil naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, in alle gevallen gerechtigd een procedure van ICT-Mediation conform het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te beginnen. De wederpartij is verplicht actief deel te nemen aan een aanhangig gemaakte ICT-Mediation, tot welke rechtens afdwingbare verplichting in ieder geval behoort het bijwonen van ten minste één gezamenlijke bespreking van mediators en partijen, teneinde deze buitengerechtelijke vorm van geschiloplossing een kans te geven. Het staat elk der partijen vrij om op elk moment na een gezamenlijke eerste bespreking van mediators en partijen de procedure van ICT-Mediation te beëindigen. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat nodig acht, een voorziening in (arbitraal) kort geding vraagt of conservatoire rechtsmaatregelen treft.

Hoofdstuk 2.

20.5. Dienstverlening

20.6. De in dit hoofdstuk ‘Dienstverlening’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Vrijwilligersplanner B.V. diensten van welke aard dan ook (en al dan niet in een van de andere hoofdstukken van deze algemene voorwaarden nader uitgewerkt) aan De Partner verleent.

21.Uitvoering

21.1. Vrijwilligersplanner B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen zijn diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met De Partner schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Vrijwilligersplanner B.V. worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Vrijwilligersplanner B.V. uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven.

21.2. Vrijwilligersplanner B.V. is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes of certificaten wordt gemaakt, tenzij het misbruik het rechtstreekse gevolg is van een opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten van de bedrijfsleiding van Vrijwilligersplanner B.V..

21.3. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door één bepaalde persoon, is Vrijwilligersplanner B.V. steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde en/of soortgelijke kwalificaties.

21.4. Vrijwilligersplanner B.V. is niet gehouden bij de uitvoering van zijn diensten aanwijzingen van De Partner op te volgen, in het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreft die de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Vrijwilligersplanner B.V..

22.Service Level Agreement

22.1. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. De Partner zal Vrijwilligersplanner B.V. steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.

22.2. Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door Vrijwilligersplanner B.V. aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Vrijwilligersplanner B.V. zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door De Partner te leveren tegenbewijs zal de door Vrijwilligersplanner B.V. gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

23.Back-up

23.1. Indien de dienstverlening aan De Partner op grond van de overeenkomst het maken van back-ups van gegevens van De Partner omvat, zal Vrijwilligersplanner B.V. met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan eens per week, een volledige back-up maken van de bij hem in bezit zijnde gegevens van De Partner. Vrijwilligersplanner B.V. zal de back-up bewaren gedurende de overeengekomen termijn, en bij gebreke van afspraken daaromtrent, gedurende de bij Vrijwilligersplanner B.V. gebruikelijke termijn. Vrijwilligersplanner B.V. zal de back-up zorgvuldig als een goed huisvader bewaren.

23.2. Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door Vrijwilligersplanner B.V. aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Vrijwilligersplanner B.V. zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door De Partner te leveren tegenbewijs zal de door Vrijwilligersplanner B.V. gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

Hoofdstuk 3.

Software-as-a-Service (SaaS)

De in dit hoofdstuk ‘Software as a Service (SaaS)’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen uit het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien Vrijwilligersplanner B.V. diensten verricht onder de naam of op het gebied van Software-as-a- Service (ook wel aangeduid als: SaaS). Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder SaaS verstaan: het door Vrijwilligersplanner B.V. ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden van programmatuur aan De Partner via internet of een ander datanetwerk, zonder dat aan De Partner een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt.

24.Uitvoering SaaS-dienst

24.1. Vrijwilligersplanner B.V. verricht de SaaS-dienst slechts in opdracht van De Partner. Het staat De Partner niet vrij derden gebruik te laten maken van de door Vrijwilligersplanner B.V. verleende diensten op het gebied van SaaS.

24.2. Indien Vrijwilligersplanner B.V. op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van De Partner, zijn of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan De Partner in rekening worden gebracht.

24.3. Vrijwilligersplanner B.V. kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de SaaSdienst aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij De Partner geldende procedures tot gevolg heeft, zal Vrijwilligersplanner B.V. De Partner hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van De Partner. In dat geval kan De Partner de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of Vrijwilligersplanner B.V. de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.

24.4. Vrijwilligersplanner B.V. kan de uitvoering van de SaaS-dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur. Vrijwilligersplanner B.V. is niet gehouden specifiek voor De Partner bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

24.5. Vrijwilligersplanner B.V. kan de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. Vrijwilligersplanner B.V. zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.

24.6. Vrijwilligersplanner B.V. is nimmer gehouden De Partner een fysieke drager te verstrekken met daarop de in het kader van de SaaS-dienst aan De Partner ter beschikking te stellen en te houden programmatuur.

25.Garantie

25.1. Vrijwilligersplanner B.V. staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaSdienst ter beschikking te houden programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. Vrijwilligersplanner B.V. zal zich er voor inspannen fouten als bedoeld in artikel 30.3 in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het programmatuur betreft die door Vrijwilligersplanner B.V. zelf is ontwikkeld en de desbetreffende gebreken door De Partner gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Vrijwilligersplanner B.V. zijn gemeld. Vrijwilligersplanner B.V. kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Vrijwilligersplanner B.V. staat er niet voor in dat gebreken in programmatuur die niet zelf door Vrijwilligersplanner B.V. is ontwikkeld, zullen worden verholpen. Vrijwilligersplanner B.V. is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Indien de programmatuur in opdracht van De Partner is ontwikkeld, kan Vrijwilligersplanner B.V. volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel aan De Partner in rekening brengen.

25.2. De Partner zal op basis van de door Vrijwilligersplanner B.V. verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de SaaS-dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Vrijwilligersplanner B.V. verklaart zich bereid om op verzoek van De Partner naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere door De Partner te nemen maatregelen, tegen door Vrijwilligersplanner B.V. te stellen (financiële) voorwaarden. Vrijwilligersplanner B.V. is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

25.3. Vrijwilligersplanner B.V. staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaSdienst ter beschikking te houden programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.

26.Bescherming van persoonsgegevens

26.1. De Partner heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij De Partner. Partijen houden het er voor dat Vrijwilligersplanner B.V. ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is.

26.2. Vrijwilligersplanner B.V. zal, zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen

26.3. aan de door De Partner na te komen verplichtingen als bedoeld in artikel 26.1. De kosten verbonden aan deze ondersteuning zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Vrijwilligersplanner B.V. begrepen en komen voor rekening van De Partner.

27.Aanvang van de dienstverlening; vergoeding

27.1. Uitvoering van de door Vrijwilligersplanner B.V. te verlenen SaaS- dienst begint binnen een redelijke termijn na het aangaan van de overeenkomst. De Partner draagt er zorg voor dat hij onverwijld na het aangaan van de overeenkomst beschikt over de voor het gebruik van de SaaS-dienst benodigde faciliteiten.

27.2. De Partner is voor de SaaS-dienst de vergoeding verschuldigd die is opgenomen in de overeenkomst. Bij gebreke van een overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de door Vrijwilligersplanner B.V. verleende SaaS-dienst telkens per kalendermaand vooraf verschuldigd.

Hoofdstuk 4.

Programmatuur

De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Programmatuur’ zijn, naast de Algemene Bepalingen, van toepassing indien Vrijwilligersplanner B.V. programmatuur anders dan op basis van een Saas-dienst voor gebruik aan De Partner ter beschikking stelt. 28. Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen

28.1. Vrijwilligersplanner B.V. stelt aan De Partner op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen computerprogramma’s en de overeengekomen gebruikersdocumentatie gedurende de looptijd van de overeenkomst voor gebruik ter beschikking, hierna te noemen ‘de programmatuur’. Het recht tot gebruik van de programmatuur is niet-exclusief, niet- overdraagbaar , nietverpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

28.2. De verplichting tot terbeschikkingstelling door Vrijwilligersplanner B.V. en het gebruiksrecht van De Partner strekken zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de programmatuur. Het gebruiksrecht van De Partner strekt zich niet uit tot de broncode van de programmatuur. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie worden niet aan De Partner ter beschikking gesteld, ook niet indien De Partner bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen.

28.3. De Partner zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van de programmatuur steeds stipt naleven.

28.4. Indien partijen zijn overeengekomen dat de programmatuur uitsluitend in combinatie met bepaalde apparatuur gebruikt mag worden, is De Partner gerechtigd bij eventuele storing van de apparatuur de programmatuur voor de duur van de storing op andere apparatuur met dezelfde kwalificaties te gebruiken.

28.5. Vrijwilligersplanner B.V. kan verlangen dat De Partner de programmatuur niet eerder in gebruik neemt dan nadat De Partner bij Vrijwilligersplanner B.V., diens toeVrijwilligersplanner B.V. of de producent van de programmatuur één of meer codes, benodigd voor het gebruik, heeft verkregen. Vrijwilligersplanner B.V. is steeds gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen partijen is overeengekomen. De Partner zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de programmatuur te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

28.6. De Partner mag de programmatuur uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en zulks uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het beoogd gebruik. De Partner zal de programmatuur niet gebruiken ten behoeve van derden, bijvoorbeeld in het kader van ‘Software-as-a- Service’ (SaaS) of ‘outsourcing’.

28.7. Het is De Partner nimmer toegestaan de programmatuur en de dragers waarop de programmatuur is of wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal De Partner een derde - al dan niet op afstand (online) - toegang geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet indien de desbetreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van De Partner gebruikt.

28.8. De Partner zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van Vrijwilligersplanner B.V. uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. De Partner zal op eerste verzoek van Vrijwilligersplanner B.V. toegang tot zijn gebouwen en systemen verlenen. Vrijwilligersplanner B.V. zal alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die hij in het kader van een onderzoek van of bij De Partner verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de programmatuur zelf betreft, vertrouwelijk behandelen.

28.9. Partijen houden het er voor dat de tussen partijen gesloten overeenkomst, voor zover deze de terbeschikkingstelling tot gebruik van programmatuur tot voorwerp heeft, nimmer als koopovereenkomst wordt beschouwd.

28.10. Vrijwilligersplanner B.V. is niet verplicht tot het onderhoud van de programmatuur en/of het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders van de programmatuur . Indien in afwijking van het vorenstaande Vrijwilligersplanner B.V. gevraagd wordt onderhoud en/of ondersteuning ten aanzien van de programmatuur te verlenen, kan Vrijwilligersplanner B.V. verlangen dat De Partner daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat.

29.Aflevering en installatie

29.1. Vrijwilligersplanner B.V. zal, te zijner keuze, de programmatuur op het overeengekomen formaat gegevensdrager of, bij gebreke van afspraken daaromtrent, op een door Vrijwilligersplanner B.V. te bepalen formaat gegevensdrager afleveren dan wel de programmatuur online aan De Partner voor aflevering beschikbaar stellen. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt ter keuze van de Vrijwilligersplanner B.V. in papieren dan wel digitale vorm in een door Vrijwilligersplanner B.V. bepaalde taal verstrekt.

29.2. Uitsluitend indien zulks is overeengekomen, zal Vrijwilligersplanner B.V. de programmatuur bij De Partner installeren. Bij gebreke van afspraken daaromtrent zal De Partner zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.

30.Acceptatie

30.1. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt De Partner de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is, where is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van Vrijwilligersplanner B.V. op grond van de garantieregeling van artikel 34. In voornoemd geval zal de programmatuur bij de aflevering of, indien een door Vrijwilligersplanner B.V. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, gelden als zijnde geaccepteerd door De Partner.

30.2. Indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, is het bepaalde in de artikelen 30.3 tot en met 30.10 van toepassing.

30.3. Daar waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’ wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen van de programmatuur aan de door Vrijwilligersplanner B.V. schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de programmatuur, en, ingeval de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien De Partner deze kan aantonen en deze bovendien reproduceerbaar is. De Partner is gehouden van fouten onverwijld melding te maken. Vrijwilligersplanner B.V. heeft geen enkele verplichting met betrekking tot andere gebreken in of aan de programmatuur dan met betrekking tot fouten in de zin van deze algemene voorwaarden.

30.4. Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Vrijwilligersplanner B.V. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, veertien dagen na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is De Partner niet gerechtigd de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. De Partner zal de overeengekomen acceptatietest met gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren.

30.5. Indien een acceptatietest is overeengekomen, is De Partner verplicht te toetsen of de afgeleverde programmatuur beantwoordt aan de door Vrijwilligersplanner B.V. schriftelijk, uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, indien en voor zover de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties.

30.6. De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd: • indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel • indien Vrijwilligersplanner B.V. vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 30.7 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van fouten die volgens artikel 30.8 aan acceptatie niet in de weg staan, dan wel • indien De Partner enig gebruik maakt van de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden: op het moment van de desbetreffende ingebruikneming.

30.7. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat, zal De Partner uiterlijk op de laatste dag van de testperiode de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk, gedetailleerd en begrijpelijk aan Vrijwilligersplanner B.V. rapporteren. Vrijwilligersplanner B.V. zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Vrijwilligersplanner B.V. gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen aan te brengen.

30.8. De Partner mag de acceptatie van de programmatuur niet onthouden om redenen die niet verband houden met de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die de operationele of productieve ingebruikneming van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Vrijwilligersplanner B.V. om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 34 te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten van gebruikersinterfaces.

30.9. Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel.

30.10. Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat Vrijwilligersplanner B.V. gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen betreffende de terbeschikkingstelling en aflevering van de programmatuur en, indien tevens de installatie van de programmatuur door Vrijwilligersplanner B.V. is overeengekomen, van zijn verplichtingen betreffende de installatie. Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van De Partner op grond van artikel 30.8 betreffende kleine gebreken en artikel 34 betreffende de garantie.

31.Beschikbaarstelling

31.1. Vrijwilligersplanner B.V. zal de programmatuur binnen een redelijke termijn na het aangaan van de overeenkomst aan De Partner ter beschikking stellen.

31.2. Onverwijld nadat de overeenkomst is geëindigd, zal De Partner alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Vrijwilligersplanner B.V. retourneren. Indien is overeengekomen dat De Partner bij het einde van de overeenkomst de desbetreffende exemplaren zal vernietigen, zal De Partner van zodanige vernietiging Vrijwilligersplanner B.V. onverwijld schriftelijk melding maken. Vrijwilligersplanner B.V. is bij of na het einde van de overeenkomst niet verplicht bijstand te verlenen met het oog op een door De Partner gewenste dataconversie.

32. Gebruiksrechtvergoeding

32.1. De voor het recht tot gebruik door De Partner te betalen vergoeding is verschuldigd op de overeengekomen tijdstippen, of bij gebreke van een overeengekomen tijdstip: A) indien partijen niet zijn overeengekomen dat Vrijwilligersplanner B.V. zorg draagt voor installatie van de programmatuur: • bij aflevering van de programmatuur; • of ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen bij aflevering van de programmatuur en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn; B) indien partijen zijn overeengekomen dat Vrijwilligersplanner B.V. zorg draagt voor installatie van de programmatuur: • bij voltooiing van die installatie; • of ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen bij voltooiing van die installatie en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn.

33. Wijzigingen in de programmatuur

33.1. Behoudens uitzonderingen in de wet bepaald, is De Partner niet gerechtigd de programmatuur geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vrijwilligersplanner B.V.. Vrijwilligersplanner B.V. is gerechtigd zijn toestemming te weigeren of daaraan voorwaarden te verbinden. De Partner draagt het volle risico van alle door of in opdracht van De Partner door derden - al dan niet met toestemming van Vrijwilligersplanner B.V. - aangebrachte wijzigingen.

34.Garantie

34.1. Vrijwilligersplanner B.V. zal zich naar beste vermogen inspannen fouten binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Vrijwilligersplanner B.V. zijn gemeld. Vrijwilligersplanner B.V. staat er niet voor in dat de programmatuur geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik. Vrijwilligersplanner B.V. garandeert evenmin dat de programmatuur zonder onderbreking zal werken en/of dat steeds alle fouten worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van De Partner is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Vrijwilligersplanner B.V. volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen.

34.2. Vrijwilligersplanner B.V. kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van De Partner of van andere niet aan Vrijwilligersplanner B.V. toe te rekenen oorzaken. De herstelverplichting vervalt indien De Partner zonder schriftelijke toestemming van Vrijwilligersplanner B.V. wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen.

34.3. Herstel van fouten geschiedt op een door Vrijwilligersplanner B.V. te bepalen locatie en wijze. Vrijwilligersplanner B.V. is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.

34.4. Vrijwilligersplanner B.V. is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

34.5. Vrijwilligersplanner B.V. heeft geen enkele verplichting van welke aard of inhoud dan ook ter zake van fouten die na afloop van de in artikel 34.2 bedoelde garantieperiode zijn gemeld.

35.Programmatuur van toeVrijwilligersplanner B.V.s

35.1. Indien en voor zover Vrijwilligersplanner B.V. programmatuur van derden aan De Partner ter beschikking stelt, zullen, voor wat betreft die programmatuur , de (licentie)voorwaarden van desbetreffende derden in de verhouding tussen Vrijwilligersplanner B.V. en De Partner van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de (licentie)voorwaarden van die derden door Vrijwilligersplanner B.V. schriftelijk aan De Partner is medegedeeld en die voorwaarden bovendien vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan De Partner zijn verstrekt. In afwijking van voorgaande zin komt aan De Partner geen beroep toe op een nalaten van Vrijwilligersplanner B.V. om te voldoen aan voornoemde informatieverplichting, indien De Partner een partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW. 35.2. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen De Partner en Vrijwilligersplanner B.V. om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

Hoofdstuk 5. Ontwikkeling programmatuur en websites

De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Ontwikkeling programmatuur en websites’ zijn, naast de Algemene Bepalingen en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien Vrijwilligersplanner B.V. programmatuur en/of een website ten behoeve van De Partner ontwerpt en/of ontwikkelt en eventueel de programmatuur en/of website installeert.

36. Specificaties en ontwikkeling van programmatuur/website

36.1. Indien niet reeds vóór of bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur of website aan Vrijwilligersplanner B.V. zijn verstrekt, zullen partijen in goed overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur of website ontwikkeld zal worden en op welke manier de ontwikkeling zal geschieden.

36.2. Vrijwilligersplanner B.V. zal de programmatuur en/of website met zorg ontwikkelen, één en ander met inachtneming van de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties of het ontwerp en - in voorkomend geval - met inachtneming van de met De Partner schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, methoden, technieken en/of procedures. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan Vrijwilligersplanner B.V. verlangen dat De Partner zich schriftelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp.

36.3. Indien partijen een ontwikkelmethode gebruiken die zich kenmerkt door het uitgangspunt dat het ontwerpen en/of ontwikkelen van (onderdelen van) de programmatuur of website op iteratieve wijze geschiedt (bijvoorbeeld Scrum), aanvaarden partijen dat de werkzaamheden bij aanvang niet zullen worden verricht op basis van volledige of volledig uitgewerkte specificaties en tevens dat specificaties, welke al dan niet bij aanvang van de werkzaamheden zijn overeengekomen, tijdens de uitvoering van de overeenkomst in goed overleg kunnen worden aangepast met inachtneming van de projectaanpak die bij de desbetreffende ontwikkelmethode behoort. Partijen zullen tijdens de uitvoering van de overeenkomst gezamenlijk in goed overleg beslissingen nemen met betrekking de specificaties die voor de volgende fase van het project (bijvoorbeeld een ‘time-box’) en/of voor de volgende deelontwikkeling gelden. De Partner aanvaardt het risico dat de programmatuur en/of de website niet noodzakelijkerwijs aan alle specificaties zullen beantwoorden. De Partner zal zorg dragen voor een permanente, actieve en door de organisatie van De Partner gedragen inbreng en medewerking van relevante eindgebruikers, onder meer ten aanzien van het testen en ten aanzien van (nadere) besluitvorming. De Partner garandeert dat de door hem ingezette medewerkers welke worden benoemd in sleutelposities, beschikken over de voor deze positie benodigde beslissingsbevoegdheden. De Partner waarborgt voortvarendheid van de door hem tijdens de uitvoering van de overeenkomst te nemen voortgangsbeslissingen. Bij gebreke van tijdige en duidelijke voortgangsbeslissingen van de zijde van De Partner conform de projectaanpak die bij de desbetreffende ontwikkelmethode behoort, is Vrijwilligersplanner B.V. gerechtigd - doch niet verplicht - de naar zijn oordeel passende beslissingen te nemen.

36.4. Indien partijen gebruik maken van een ontwikkelmethode zoals bedoeld in artikel 36.3, dan is het bepaalde in artikel 30.1, artikel 30.4 tot en met 30.8 en artikel 34.1 niet van toepassing. De Partner aanvaardt de programmatuur en/of website in de staat waarin deze zich op het moment van het einde van de laatste ontwikkelfase bevindt (‘as is, where is’). Vrijwilligersplanner B.V. is na de laatste ontwikkelfase niet gehouden tot herstel van fouten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

36.5. Bij gebreke van specifieke afspraken daaromtrent zal Vrijwilligersplanner B.V. de 36.6. ontwerp- en/of ontwikkelwerkzaamheden binnen een redelijke, door hem te bepalen termijn na het aangaan van de overeenkomst aanvangen.

36.7. Desgevraagd zal De Partner Vrijwilligersplanner B.V. in de gelegenheid stellen de werkzaamheden buiten de gebruikelijke werkdagen en werktijden op kantoor of locatie van De Partner te verrichten.

36.8. In de prestatieverplichtingen van Vrijwilligersplanner B.V. ten aanzien van de ontwikkeling van een website zijn niet begrepen het ter beschikking stellen van een zogeheten ‘content management systeem’.

36.9. In de prestatieverplichtingen van Vrijwilligersplanner B.V. zijn niet begrepen het onderhoud van de programmatuur en/of de website, en/of het verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers en/of beheerders daarvan. Indien in afwijking van het vorenstaande door Vrijwilligersplanner B.V. tevens onderhoud en/of ondersteuning verleend moet worden, kan Vrijwilligersplanner B.V. verlangen dat De Partner daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. Deze werkzaamheden worden separaat tegen de gebruikelijke tarieven van Vrijwilligersplanner B.V. in rekening gebracht.

37. Aflevering, installatie en acceptatie

37.1. Het bepaalde in artikel 29 inzake aflevering en installatie is van overeenkomstige toepassing.

37.2. Tenzij Vrijwilligersplanner B.V. op grond van de overeenkomst de programmatuur en/of website op zijn eigen computersysteem ten behoeve van De Partner zal ‘hosten’, zal Vrijwilligersplanner B.V. de website op een door hem te bepalen informatiedrager en in een door hem te bepalen vorm aan De Partner afleveren dan wel online aan De Partner voor aflevering beschikbaar stellen.

37.3. Het bepaalde in artikel 30 van deze algemene voorwaarden inzake acceptatie is van overeenkomstige toepassing.

38. Gebruiksrecht

38.1. Vrijwilligersplanner B.V. stelt de in opdracht van De Partner ontwikkelde programmatuur en/of website en de eventueel daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik aan De Partner ter beschikking.

38.2. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan De Partner ter beschikking worden gesteld, in welk geval De Partner gerechtigd zal zijn wijzigingen in de programmatuur aan te brengen.

38.3. Vrijwilligersplanner B.V. is niet gehouden tot terbeschikkingstelling van de voor het gebruik en/of onderhoud van de programmatuur benodigde hulpprogrammatuur en programma- of databibliotheken.

38.4. Het bepaalde in artikel 28 inzake gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen is van overeenkomstige toepassing.

38.5. Slechts indien uit de inhoud van de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk blijkt dat alle ontwerpen ontwikkelkosten volledig en uitsluitend door De Partner worden gedragen, gelden - zulks in afwijking van het bepaalde in artikel 38.4 - voor De Partner geen beperkingen in het recht tot gebruik van de programmatuur en/of website.

39. Vergoeding

39.1. Bij gebreke van een overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwerpen en ontwikkelen van programmatuur en/of websites telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

39.2. In de prijs voor de ontwikkelwerkzaamheden is tevens de vergoeding voor het recht tot gebruik van de programmatuur of website gedurende de looptijd van de overeenkomst begrepen.

39.3. In de vergoeding voor de ontwikkeling van de programmatuur is niet begrepen een vergoeding voor de door De Partner benodigde hulpprogrammatuur en programma- en databibliotheken, eventuele installatiediensten en eventuele aanpassing en/of onderhoud van de programmatuur. Evenmin is in de vergoeding begrepen het verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers ervan.

40. Garantie

40.1. Het bepaalde in artikel 34 inzake garantie is van overeenkomstige toepassing.

40.2. Vrijwilligersplanner B.V. staat er niet voor in dat de door hem ontwikkelde website goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere programmatuur. Vrijwilligersplanner B.V. staat er evenmin voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.

Hoofdstuk 6. Onderhoud van programmatuur en support

De in dit hoofdstuk ‘Onderhoud van programmatuur en support’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien Vrijwilligersplanner B.V. diensten verricht op het gebied van onderhoud van programmatuur en ondersteuning (support) bij het gebruik van programmatuur.

41. Onderhoudsdiensten

41.1. Indien overeengekomen verricht Vrijwilligersplanner B.V. onderhoud met betrekking tot de in de overeenkomst bepaalde programmatuur. De onderhoudsverplichting omvat het herstel van fouten in de programmatuur in de zin van artikel 30.3 en - zulks uitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen - het ter beschikking stellen van nieuwe versies van de programmatuur overeenkomstig artikel 42.

41.2. De Partner zal geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd melden. Na ontvangst van de melding zal Vrijwilligersplanner B.V. zich overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures naar beste vermogen inspannen fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie en het versie- en releasebeleid van Vrijwilligersplanner B.V. op de door Vrijwilligersplanner B.V. te bepalen wijze en termijn aan De Partner ter beschikking worden gesteld. Vrijwilligersplanner B.V. is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. De Partner zal zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie van de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.

41.3. Het bepaalde in de artikelen 34.3 en 34.4 is van overeenkomstige toepassing.

41.4. Indien Vrijwilligersplanner B.V. het onderhoud online verricht, zal De Partner tijdig zorg dragen voor een deugdelijke infrastructuur en netwerkfaciliteiten.

41.5. De Partner zal alle door Vrijwilligersplanner B.V. verlangde medewerking aan het onderhoud verlenen, daaronder begrepen de tijdelijke staking van het gebruik van de programmatuur en het maken van een back-up van alle data.

41.6. Indien het onderhoud betrekking heeft op programmatuur die niet door Vrijwilligersplanner B.V. zelf aan De Partner is geleverd, zal De Partner, indien Vrijwilligersplanner B.V. dit voor het onderhoud nodig of wenselijk acht, de broncode en de technische (ontwikkel-)documentatie van de programmatuur (waaronder begrepen datamodellen, ontwerpen, change-logs e.d.) ter beschikking stellen. De Partner staat er voor in dat hij gerechtigd is tot zodanige terbeschikkingstelling. De Partner verleent Vrijwilligersplanner B.V. het recht om de programmatuur, inclusief de broncode en technische (ontwikkel-)documentatie, te gebruiken en te wijzigen in het kader van het uitvoeren van het overeengekomen onderhoud.

41.7. Het onderhoud door Vrijwilligersplanner B.V. laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van De Partner voor het beheer van de programmatuur, waaronder controle van de instellingen en de wijze waarop de resultaten van het gebruik van de programmatuur worden ingezet. De Partner zal zelf (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur , overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de door De Partner gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

42.Nieuwe versies van programmatuur

42.1. Het onderhoud omvat de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de programmatuur uitsluitend indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Indien het onderhoud de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de programmatuur omvat, dan vindt die terbeschikkingstelling plaats ter discretie van Vrijwilligersplanner B.V..

42.2. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Vrijwilligersplanner B.V. niet meer verplicht tot het herstellen van fouten in de voorgaande versie en tot het verlenen van ondersteuning en/of onderhoud met betrekking tot een voorgaande versie.

42.3. Vrijwilligersplanner B.V. kan verlangen dat voor de terbeschikkingstelling van een versie met nieuwe functionaliteit De Partner een nadere schriftelijke overeenkomst met Vrijwilligersplanner B.V. aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nadere vergoeding wordt betaald. Vrijwilligersplanner B.V. kan uit een vorige versie van de programmatuur functionaliteit ongewijzigd overnemen, maar staat er niet voor in dat elke nieuwe versie dezelfde functionaliteit bevat als de voorgaande versie. Vrijwilligersplanner B.V. is niet gehouden specifiek voor De Partner bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

42.4. Vrijwilligersplanner B.V. kan van De Partner verlangen dat hij zijn systeem (apparatuur, programmatuur e.d.) aanpast indien dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van een nieuwe versie van de programmatuur.

43. Supportdiensten

43.1. Indien de dienstverlening van Vrijwilligersplanner B.V. op grond van de overeenkomst tevens ondersteuning (support) aan gebruikers en/of beheerders van de programmatuur omvat, zal Vrijwilligersplanner B.V. telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de in de overeenkomst genoemde programmatuur. Vrijwilligersplanner B.V. kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal personen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. Vrijwilligersplanner B.V. zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen volgens de bij hem gebruikelijke procedures. Vrijwilligersplanner B.V. staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van Vrijwilligersplanner B.V..

43.2. Indien de dienstverlening van Vrijwilligersplanner B.V. op grond van de overeenkomst tevens het verlenen van zogeheten ‘standby-diensten’ omvat, zal Vrijwilligersplanner B.V. één of meer personeelsleden beschikbaar houden tijdens de in de overeenkomst genoemde dagen en op de daarin genoemde tijden. In dat geval is De Partner gerechtigd bij spoedeisendheid de ondersteuning van de beschikbaar gehouden personeelsleden in te roepen indien er sprake is van een ernstige storing in het functioneren van de programmatuur. Vrijwilligersplanner B.V. staat er niet voor in dat alle storingen tijdig zullen worden verholpen.

43.3. Het onderhoud en de andere overeengekomen diensten als bedoeld in dit hoofdstuk worden uitgevoerd met ingang van de dag waarop de overeenkomst is aangegaan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

44. Vergoeding

44.1. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van programmatuur en de andere in de overeenkomst vastgelegde diensten als bedoeld in dit hoofdstuk telkens vooraf per kalendermaand verschuldigd.

44.2. Bedragen ter zake het onderhoud van de programmatuur en de andere in de 44.3. overeenkomst vastgelegde diensten als bedoeld in dit hoofdstuk zijn verschuldigd vanaf aanvang van de overeenkomst. De vergoeding voor onderhoud en andere diensten is verschuldigd ongeacht of De Partner de programmatuur in gebruik heeft (genomen) of gebruik maakt van de mogelijkheid tot onderhoud of ondersteuning.

Hoofdstuk 7. Advisering en consultancy

De in dit hoofdstuk ‘Advisering en consultancy’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien Vrijwilligersplanner B.V. diensten verleent op het gebied van advisering en consultancy.

45. Uitvoering advies en consultancydiensten

45.1. De doorlooptijd van een opdracht op het gebied van consultancy of advisering is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die De Partner verstrekt en de medewerking van De Partner en relevante derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Vrijwilligersplanner B.V. zich daarom niet tevoren verbinden aan een doorlooptijd van de opdracht.

45.2. De dienstverlening van Vrijwilligersplanner B.V. wordt uitsluitend verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van Vrijwilligersplanner B.V..

45.3. Het gebruik dat De Partner maakt van een door Vrijwilligersplanner B.V. afgegeven advies en/of consultancyrapport is steeds voor risico van De Partner. De bewijslast dat (de wijze van) advies- en consultancydiensten niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam Vrijwilligersplanner B.V. mag worden verwacht, berust geheel bij De Partner, onverminderd het recht van Vrijwilligersplanner B.V. met alle middelen tegenbewijs te leveren.

45.4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vrijwilligersplanner B.V. is De Partner niet gerechtigd een mededeling aan een derde te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van Vrijwilligersplanner B.V. en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van Vrijwilligersplanner B.V.. De Partner zal de adviezen of rapportages van Vrijwilligersplanner B.V. niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken.

46.Rapportage

46.1. Vrijwilligersplanner B.V. zal De Partner op de schriftelijk overeengekomen wijze periodiek informeren over de uitvoering van de werkzaamheden. De Partner zal Vrijwilligersplanner B.V. schriftelijk op voorhand omstandigheden melden die voor Vrijwilligersplanner B.V. van belang zijn of kunnen zijn, zoals de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor De Partner aandacht wenst, prioriteitenstelling van De Partner, beschikbaarheid van middelen en personeel van De Partner en bijzondere of voor Vrijwilligersplanner B.V. mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden. De Partner zal zorg dragen voor de verdere verspreiding en kennisneming van de door Vrijwilligersplanner B.V. verstrekte inlichtingen binnen de organisatie van De Partner en deze inlichtingen mede op basis daarvan beoordelen en Vrijwilligersplanner B.V. hiervan op de hoogte stellen.

47. Vergoeding

47.1. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen betalingsschema zijn alle vergoedingen die betrekking hebben op door Vrijwilligersplanner B.V. verleende diensten als bedoeld in dit hoofdstuk telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

Hoofdstuk 8. Detacheringsdiensten

De in dit hoofdstuk ‘Detacheringsdiensten’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien Vrijwilligersplanner B.V. een of meer medewerkers aan De Partner ter beschikking stelt teneinde onder toezicht en leiding van De Partner werkzaam te zijn.

48. Detacheringsdiensten

48.1. Vrijwilligersplanner B.V. zal de in de overeenkomst genoemde medewerker aan De Partner ter beschikking stellen om onder leiding en toezicht van De Partner werkzaamheden te verrichten. De resultaten van de werkzaamheden zijn voor risico van De Partner. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de medewerker veertig uur per week tijdens de voor Vrijwilligersplanner B.V. gebruikelijke werkdagen aan De Partner ter beschikking worden gesteld.

48.2. De Partner kan de ter beschikking gestelde medewerker slechts inzetten voor andere dan de overeengekomen werkzaamheden indien Vrijwilligersplanner B.V. daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd.

48.3. Het is De Partner slechts toegestaan de ter beschikking gestelde medewerker aan een derde door te lenen om onder leiding en toezicht van die derde werkzaam te zijn indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

48.4. Vrijwilligersplanner B.V. zal zich er voor inspannen dat de ter beschikking gestelde medewerker gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft voor arbeid tijdens de overeengekomen dagen, behoudens bij ziekte of uitdiensttreding van de medewerker. Ook indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is Vrijwilligersplanner B.V. steeds gerechtigd na overleg met De Partner deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde kwalificaties.

48.5. De Partner is gerechtigd om vervanging van de ter beschikking gestelde medewerker te verzoeken (i) indien de ter beschikking gestelde medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en De Partner dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden gemotiveerd aan Vrijwilligersplanner B.V. kenbaar maakt, dan wel (ii) ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de ter beschikking gestelde medewerker. Vrijwilligersplanner B.V. zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. Vrijwilligersplanner B.V. staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet onverwijld mogelijk is, vervallen de aanspraken van De Partner op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van De Partner wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van De Partner betreffende de verrichte werkzaamheden blijven onverminderd in stand.

49.Duur van de detacheringsovereenkomst

49.1. In afwijking van hetgeen bepaald is in artikel 4 van deze algemene voorwaarden geldt dat indien partijen omtrent de duur van detachering niets zijn overeengekomen, de overeenkomst een looptijd heeft voor onbepaalde duur, in welk geval voor elk der partijen een opzegtermijn van één kalendermaand geldt na de eventuele initiële looptijd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

50.Arbeidsduur, werktijden en arbeidsomstandigheden

50.1. De werktijden, rusttijden en arbeidsduur van de ter beschikking gestelde medewerker zijn gelijk aan de bij De Partner gebruikelijke tijden en duur. De Partner staat er voor in dat de werk- en rusttijden en de arbeidsduur voldoen aan de ter zake relevante wet- en regelgeving.

50.2. De Partner zal Vrijwilligersplanner B.V. informeren omtrent een voorgenomen (tijdelijke) sluiting van zijn bedrijf of organisatie.

50.3. De Partner is jegens Vrijwilligersplanner B.V. en de ter beschikking gestelde medewerker gehouden tot nakoming van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van de veiligheid van de werkplek en de arbeidsomstandigheden.

51.Overwerkvergoeding en reistijd 51.1. Indien de ter beschikking gestelde medewerker in opdracht of op verzoek van De Partner per dag langer werkt dan het overeengekomen of gebruikelijke aantal werkuren dan wel werkzaam is buiten de bij Vrijwilligersplanner B.V. gebruikelijke werkdagen, is De Partner voor deze uren het overeengekomen overwerktarief of, bij gebreke van een overeengekomen overwerktarief, het bij Vrijwilligersplanner B.V. gebruikelijke overwerktarief verschuldigd. Desgevraagd zal Vrijwilligersplanner B.V. De Partner informeren over de geldende overwerktarieven.

51.2. Kosten en reistijd zullen aan De Partner in rekening worden gebracht overeenkomstig de bij Vrijwilligersplanner B.V. gebruikelijke regels en maatstaven. Desgevraagd zal Vrijwilligersplanner B.V. De Partner informeren over de daarvoor gebruikelijke regels en maatstaven.

52. Inlenersaansprakelijkheid en overige aansprakelijkheid

52.1. Vrijwilligersplanner B.V. zal zorg dragen voor de tijdige en volledige afdracht van de voor de ter beschikking gestelde medewerker in verband met de overeenkomst met De Partner te betalen loonbelasting, premies voor sociale verzekeringen en omzetbelasting. Vrijwilligersplanner B.V. vrijwaart De Partner voor alle vorderingen van de belastingdienst dan wel van de instanties voor uitvoering van sociale verzekeringswetgeving die vanwege de overeenkomst met De Partner verschuldigd zijn, onder de voorwaarde dat De Partner Vrijwilligersplanner B.V. onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de vordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Vrijwilligersplanner B.V.. De Partner zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Vrijwilligersplanner B.V. verlenen om zich, indien nodig in naam van De Partner, tegen deze vorderingen te verweren.

52.2. Vrijwilligersplanner B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding van De Partner tot stand zijn gekomen.

Hoofdstuk 9. Opleiding en Trainingen

De in dit hoofdstuk ‘Opleidingen en Trainingen’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien Vrijwilligersplanner B.V. diensten, onder welke naam en op welke wijze dan ook (bijv. in elektronische vorm), verleent op het gebied van onderwijs, opleidingen, workshops, trainingen, seminars en dergelijke (hierna te noemen: opleiding).

53. Aanmelding en annulering

53.1. Een aanmelding voor een opleiding dient schriftelijk te geschieden en is bindend na bevestiging door Vrijwilligersplanner B.V..

53.2. De Partner draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze en geschiktheid van de opleiding voor de deelnemers. Het ontbreken van de vereiste voorkennis bij een deelnemer doet niets af aan de verplichtingen van De Partner op grond van de overeenkomst. Het is De Partner toegestaan een deelnemer voor een opleiding te vervangen door een andere deelnemer na voorafgaande schriftelijke toestemming van Vrijwilligersplanner B.V..

53.3. Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Vrijwilligersplanner B.V. aanleiding geeft, is Vrijwilligersplanner B.V. gerechtigd de opleiding te annuleren, te combineren met één of meerdere opleidingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. Vrijwilligersplanner B.V. behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wijzigen. Vrijwilligersplanner B.V. is gerechtigd organisatorische en inhoudelijke wijzigingen in een opleiding aan te brengen.

53.4. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding door De Partner of deelnemers worden beheerst door de bij Vrijwilligersplanner B.V. gebruikelijke regels. Een annulering dient altijd schriftelijk en voorafgaand aan de opleiding of het desbetreffende onderdeel daarvan te geschieden. Annulering of nietverschijning doen niets af aan de betaalverplichtingen die De Partner op grond van de overeenkomst heeft.

54. Uitvoering opleiding

54.1. De Partner aanvaardt dat Vrijwilligersplanner B.V. de inhoud en diepgang van de opleiding bepaalt.

54.2. De Partner zal de deelnemers informeren over en toezien op de naleving door deelnemers van de verplichtingen uit de overeenkomst en de door Vrijwilligersplanner B.V. voorgeschreven (gedrags)regels voor deelname aan de opleiding.

54.3. Indien Vrijwilligersplanner B.V. bij de uitvoering van de opleiding gebruik maakt van eigen apparatuur of programmatuur, staat Vrijwilligersplanner B.V. er niet voor in dat deze apparatuur of programmatuur foutloos is of zonder onderbrekingen functioneert. Indien Vrijwilligersplanner B.V. de opleiding uitvoert op locatie van De Partner, zal De Partner zorg dragen voor de beschikbaarheid van deugdelijk werkende apparatuur en programmatuur.

54.4. Het afnemen van een examen of een toets maakt niet deel uit van de overeenkomst.

54.5. Voor de ten behoeve van de opleiding ter beschikking gestelde of vervaardigde documentatie, opleidingsmaterialen of -middelen is De Partner een separate vergoeding verschuldigd. Het voorgaande geldt eveneens voor eventuele opleidingscertificaten of duplicaten hiervan.

54.6. Indien de opleiding op basis van e-learning wordt aangeboden, zijn de bepalingen van het ‘Hoofdstuk Software-as-a-Service (SaaS)’ zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

55. Prijs en betaling

55.1. Vrijwilligersplanner B.V. kan verlangen dat De Partner vóór de aanvang van de opleiding de ter zake verschuldigde vergoedingen betaalt. Vrijwilligersplanner B.V. kan deelnemers uitsluiten van deelname indien De Partner heeft nagelaten voor tijdige betaling zorg te dragen, zulks onverlet alle overige rechten van Vrijwilligersplanner B.V..

55.2. Tenzij Vrijwilligersplanner B.V. uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de opleiding is vrijgesteld van BTW in de zin van artikel 11 van de Wet op de Omzetbelasting 1968, is De Partner over de vergoeding tevens BTW verschuldigd. Vrijwilligersplanner B.V. is na het aangaan van de overeenkomst gerechtigd zijn prijzen aan te passen bij eventuele wijziging van het bij of krachtens wet vastgestelde regime van BTW voor opleidingen. Hoofdstuk 10. Hosting De in dit hoofdstuk ‘Hosting’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien Vrijwilligersplanner B.V. diensten, onder welke naam dan ook verleent op het gebied van ‘hosting’ en aanverwante diensten.

56.Hostingdiensten

56.1. Vrijwilligersplanner B.V. zal de met De Partner overeengekomen hostingdiensten verrichten.

56.2. Indien de overeenkomst de terbeschikkingstelling van schijfruimte van apparatuur tot voorwerp heeft, zal De Partner de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden, tenzij de overeenkomst de gevolgen hiervan uitdrukkelijk regelt. De overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een uitsluitend en specifiek voor De Partner gereserveerde server alleen indien dat schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de tussen partijen overeengekomen maxima. Het dataverkeer dat in een bepaalde periode door De Partner niet is gebruikt, zal niet kunnen worden overgedragen naar een volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal Vrijwilligersplanner B.V. een extra vergoeding in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven.

56.3. De Partner is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de hostingdienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal De Partner zelf de (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur , overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en door De Partner gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. Vrijwilligersplanner B.V. is niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

56.4. Uitsluitend indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, heeft de overeenkomst tevens het verzorgen of ter beschikking stellen van backup-, uitwijk- en recoverydiensten tot voorwerp.

56.5. Vrijwilligersplanner B.V. kan de hostingdienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Vrijwilligersplanner B.V. zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en deze, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na overleg met De Partner.

56.6. Indien Vrijwilligersplanner B.V. op grond van de overeenkomst diensten voor De Partner verricht met betrekking tot een domeinnaam, zoals de aanvraag, verlenging of vervreemding of overdracht aan een derde, dan dient De Partner de regels en werkwijze van de desbetreffende instantie(s) in aanmerking te nemen. Desgevraagd zal Vrijwilligersplanner B.V. een schriftelijk exemplaar van die regels aan De Partner verstrekken. Vrijwilligersplanner B.V. aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de dienstverlening of het behalen van de door De Partner beoogde resultaten. De Partner is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven, de bij Vrijwilligersplanner B.V. gebruikelijke tarieven, verschuldigd. Vrijwilligersplanner B.V. staat er niet voor in dat een door De Partner gewenste domeinnaam aan De Partner wordt toegekend.

57. Notice and Take Down

57.1. De Partner zal zich te allen tijde zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen, in het bijzonder door de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden te eerbiedigen, de privacy van derden te respecteren, niet in strijd met de wet gegevens te verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen te verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s of data te verspreiden en zich te onthouden van strafbare feiten en schending van enig andere wettelijke verplichting.

57.2. Teneinde aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is Vrijwilligersplanner B.V. steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van De Partner. De Partner zal op eerste schriftelijk verzoek van Vrijwilligersplanner B.V. data en/of informatie onverwijld van de systemen van Vrijwilligersplanner B.V. verwijderen, bij gebreke waarvan Vrijwilligersplanner B.V. gerechtigd is naar keuze de data en/of informatie zelf te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Vrijwilligersplanner B.V. is voorts gerechtigd bij schending of dreigende schending van de bepaling van artikel 57.1 aan De Partner per onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot zijn systemen te ontzeggen. Het voorgaande laat onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere wettelijke en contractuele rechten door Vrijwilligersplanner B.V. jegens De Partner. Vrijwilligersplanner B.V. is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens De Partner aansprakelijk te zijn.

57.3. Van Vrijwilligersplanner B.V. kan niet verlangd worden zich een oordeel over gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van De Partner te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en De Partner. De Partner zal zich ter zake met de desbetreffende derde hebben te verstaan en Vrijwilligersplanner B.V. schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren.

Hoofdstuk 11. Koop van apparatuur

De in dit hoofdstuk ‘Koop van apparatuur’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Vrijwilligersplanner B.V. apparatuur van welke aard dan ook en/of andere zaken (stoffelijke objecten) aan De Partner verkoopt.

58. Koop en verkoop

58.1. Vrijwilligersplanner B.V. verkoopt de apparatuur en/of andere zaken naar aard en aantal zoals schriftelijk over- eengekomen, gelijk De Partner deze van Vrijwilligersplanner B.V. koopt.

58.2. Vrijwilligersplanner B.V. staat er niet voor in dat de apparatuur en/of zaken bij aflevering geschikt zijn voor het feitelijke en/of door De Partner beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke overeenkomst de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.

58.3. In de verkoopverplichting van Vrijwilligersplanner B.V. zijn niet begrepen montage- en installatiematerialen, programmatuur, ver- en gebruiksartikelen, batterijen, stempels, inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires.

58.4. Vrijwilligersplanner B.V. staat er niet voor in dat de bij de apparatuur en/of zaken behorende montage-, installatie- en gebruiksvoorschriften foutloos zijn en dat de apparatuur en/of zaken de eigenschappen bezitten die in deze voorschriften zijn vermeld.

59.Aflevering

59.1. De door Vrijwilligersplanner B.V. aan De Partner verkochte apparatuur en/of zaken zullen aan De Partner af magazijn worden geleverd. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Vrijwilligersplanner B.V. de aan De Partner verkochte zaken afleveren of laten afleveren op een door De Partner aan te wijzen plaats. In dat geval zal Vrijwilligersplanner B.V. De Partner, zo mogelijk tijdig vóór de aflevering, in kennis stellen van het tijdstip waarop hij of de ingeschakelde vervoerder voornemens is de apparatuur en/of zaken af te leveren.

59.2. In de koopprijs van de apparatuur en/of zaken zijn niet begrepen de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen, e.d. Deze kosten worden in voorkomend geval aan De Partner in rekening gebracht.

59.3. Indien De Partner Vrijwilligersplanner B.V. verzoekt tot verwijdering van oude materialen (zoals netwerken, kasten, kabelgoten, verpakkingsmaterialen, apparatuur) dan wel indien Vrijwilligersplanner B.V. daartoe wettelijk verplicht is, kan Vrijwilligersplanner B.V. dit verzoek door middel van een schriftelijke opdracht accepteren tegen de bij hem gebruikelijke tarieven. Indien en voor zover het Vrijwilligersplanner B.V. wettelijk niet is toegestaan betaling van een vergoeding te verlangen (bijv. in het kader van de zogeheten ‘oud voor nieuw regeling’), zal hij deze vergoeding in voorkomend geval niet van De Partner vragen.

59.4. Indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen, zal Vrijwilligersplanner B.V. de apparatuur en/of zaken (laten) installeren, (laten) configureren en/of (laten) aansluiten. In de eventuele verplichting tot installatie en/of configuratie van apparatuur door Vrijwilligersplanner B.V. is niet inbegrepen het uitvoeren van dataconversie en het installeren van software. Vrijwilligersplanner B.V. is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen.

59.5. Vrijwilligersplanner B.V. is steeds gerechtigd de overeenkomst in deelleveringen uit te voeren.

60.Proefopstelling

60.1. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Vrijwilligersplanner B.V. gehouden zijn tot het plaatsen van een proefopstelling met betrekking tot de apparatuur waarvoor De Partner belangstelling heeft. Vrijwilligersplanner B.V. mag aan een proefopstelling (financiële) voorwaarden verbinden. Een proefopstelling behelst het tijdelijk op zicht plaatsen van apparatuur in een standaarduitvoering, exclusief accessoires, in een door De Partner ter beschikking te stellen ruimte, alvorens De Partner definitief besluit de desbetreffende apparatuur wel of niet te kopen. De Partner is aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van apparatuur die onderdeel uitmaakt van een proefopstelling.

61.Omgevingseisen

61.1. De Partner draagt zorg voor een omgeving die voldoet aan de door SharkMark B.V. gespecificeerde vereisten voor de apparatuur en/of zaken, onder meer betreffende de temperatuur, luchtvochtigheid en technische omgevingseisen.

61.2. De Partner draagt ervoor zorg dat door derden uit te voeren werkzaamheden, zoals bouwkundige werkzaamheden, adequaat en tijdig worden verricht.

62.Garantie

62.1. Vrijwilligersplanner B.V. zal zich er naar beste vermogen voor inspannen materiaal- en fabricagefouten in de verkochte apparatuur en/of andere verkochte zaken, alsmede in onderdelen die door Vrijwilligersplanner B.V. in het kader van garantie zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen indien deze fouten binnen een periode van drie maanden na aflevering gedetailleerd omschreven bij Vrijwilligersplanner B.V. zijn gemeld. Indien herstel naar het redelijk oordeel van Vrijwilligersplanner B.V. niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is Vrijwilligersplanner B.V. gerechtigd de apparatuur en/of de zaken kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke, maar niet noodzakelijkerwijs identieke apparatuur en/of zaken. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging, valt buiten de garantie. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Vrijwilligersplanner B.V.. De garantieverplichting vervalt indien fouten in de apparatuur, zaken of in de onderdelen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien De Partner zonder toestemming van Vrijwilligersplanner B.V. wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door Vrijwilligersplanner B.V. in het kader van garantie zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen. Vrijwilligersplanner B.V. zal een zodanige toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

62.2. Ieder ander of verdergaand beroep van De Partner op nonconformiteit van de geleverde apparatuur en/of zaken dan het bepaalde in artikel 62.1 is uitgesloten.

62.3. Kosten van werkzaamheden en herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Vrijwilligersplanner B.V. in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.

62.4. Vrijwilligersplanner B.V. heeft uit hoofde van de koopovereen- komst geen enkele verplichting ter zake van fouten en/of andere gebreken die na afloop van de in artikel 62.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld.

63. Apparatuur van toeVrijwilligersplanner B.V.

63.1. Indien en voor zover Vrijwilligersplanner B.V. apparatuur afkomstig van een derde aan De Partner verkoopt, zullen, voor wat betreft die apparatuur, in de verhouding tussen Vrijwilligersplanner B.V. en De Partner de verkoopvoorwaarden van die derde van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de verkoopvoorwaarden van die derde door Vrijwilligersplanner B.V. schriftelijk aan De Partner is medegedeeld en die voorwaarden bovendien vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan De Partner zijn verstrekt. In afwijking van voorgaande zin komt aan De Partner geen beroep toe op een nalaten van Vrijwilligersplanner B.V. om te voldoen aan voornoemde informatieverplichting, indien De Partner een partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW.

63.2. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen De Partner en Vrijwilligersplanner B.V. om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

Hoofdstuk 12. Huur van apparatuur

De in dit hoofdstuk ‘Huur van apparatuur’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Vrijwilligersplanner B.V. apparatuur van welke aard dan ook aan De Partner verhuurt.

64.Huur en verhuur

64.1. Vrijwilligersplanner B.V. verhuurt aan De Partner de in de huurovereenkomst genoemde apparatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie.

64.2. In de verhuur is niet begrepen de terbeschikkingstelling van programmatuur op separate gegevensdragers en de gebruiks- en verbruiksartikelen die nodig zijn voor het gebruik van de apparatuur, zoals batterijen, inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires.

64.3. De huur vangt aan op de dag van terbeschikkingstelling van de apparatuur aan De Partner.

65. Voorinspectie

65.1. Vrijwilligersplanner B.V. kan vóór of bij gelegenheid van de terbeschikkingstelling bij wijze van voorinspectie in aanwezigheid van De Partner een beschrijving van de staat van de apparatuur opstellen, met vermelding van geconstateerde gebreken. Vrijwilligersplanner B.V. kan verlangen dat De Partner het opgestelde rapport met deze beschrijving voor akkoord ondertekent alvorens Vrijwilligersplanner B.V. de apparatuur aan De Partner in gebruik verstrekt. De in die staat vermelde gebreken in de apparatuur komen voor rekening van Vrijwilligersplanner B.V.. Partijen zullen bij constatering van gebreken overeenkomen of, en zo ja op welke wijze en op welke termijn het herstel van de in de staat vermelde gebreken geschiedt.

65.2. Als De Partner niet naar behoren meewerkt aan de voorinspectie als bedoeld in artikel 65.1, heeft Vrijwilligersplanner B.V. het recht om deze inspectie buiten aanwezigheid van De Partner uit te voeren en het rapport zelf op te stellen. Dit rapport is bindend voor De Partner.

65.3. Indien geen voorinspectie wordt uitgevoerd, wordt De Partner geacht de apparatuur in goede en onbeschadigde staat te hebben ontvangen.

66. Gebruik van de apparatuur

66.1. De Partner zal de apparatuur uitsluitend in overeenstemming met de op grond van de overeenkomst beoogde bestemming en op de in die overeenkomst genoemde locaties gebruiken in en ten behoeve van zijn eigen organisatie of bedrijf. Gebruik van de apparatuur door of ten behoeve van derden is niet toegestaan. Het recht tot gebruik van de apparatuur is niet overdraagbaar. Het is De Partner niet toegestaan de apparatuur aan een derde in onderhuur te geven of een derde anderszins het (mede-)gebruik ervan te geven.

66.2. De Partner zelf zal de apparatuur installeren, monteren en gebruiks gereed maken.

66.3. Het is De Partner niet toegestaan de apparatuur of enig deel daarvan als onderpand of zekerheidsobject, op welke wijze dan ook, te gebruiken of op andere wijze daarover te beschikken.

66.4. De Partner zal de apparatuur zorgvuldig gebruiken en als goed huisvader onder zich houden. De Partner zal voldoende maatregelen nemen ter voorkoming van schade. Bij schade aan de apparatuur zal De Partner Vrijwilligersplanner B.V. daarvan onverwijld in kennis stellen. De Partner is voor schade aan de apparatuur jegens Vrijwilligersplanner B.V. aansprakelijk. In alle gevallen is De Partner jegens Vrijwilligersplanner B.V. aansprakelijk ingeval van diefstal, verlies of verduistering van de apparatuur tijdens de duur van de huur.

66.5. De Partner zal de apparatuur niet geheel of gedeeltelijk veranderen of 66.6. daaraan iets toevoegen. Indien in voorkomend geval toch veranderingen of toevoegingen zijn aangebracht, zal De Partner deze uiterlijk bij het einde van de huurovereenkomst ongedaan maken of verwijderen.

66.7. Tussen partijen geldt dat gebreken aan de door of in opdracht van De Partner aan de apparatuur aangebrachte veranderingen en toevoegingen en alle uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van de apparatuur geen gebreken in de zin van artikel 7:204 van het BW zijn. De Partner heeft ter zake van deze gebreken geen enkele aanspraak jegens Vrijwilligersplanner B.V.. Vrijwilligersplanner B.V. is niet gehouden tot herstel of onderhoud van deze gebreken.

66.8. De Partner heeft geen aanspraak op enige vergoeding in verband met door De Partner aangebrachte veranderingen van dan wel toevoegingen aan de gehuurde apparatuur die bij of na het einde van de huurovereenkomst, om welke reden dan ook, niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn.

66.9. De Partner zal Vrijwilligersplanner B.V. terstond schriftelijk in kennis stellen van een eventueel

66.10. beslag op de apparatuur, onder opgave van de identiteit van de beslaglegger en de reden van het beslag. De Partner zal de beslagleggende deurwaarder onverwijld inzage geven in de huurovereenkomst.

67. Onderhoud van gehuurde apparatuur

67.1. De Partner zal de gehuurde apparatuur niet zelf onderhouden of door een derde laten onderhouden.

67.2. De Partner zal door hem geconstateerde gebreken in de gehuurde apparatuur terstond schriftelijk kenbaar maken. Vrijwilligersplanner B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen om bij wijze van correctief onderhoud de gebreken in de apparatuur die voor zijn rekening komen, binnen een redelijke termijn te herstellen. Vrijwilligersplanner B.V. is tevens gerechtigd, doch niet verplicht, tot het uitvoeren van preventief onderhoud aan de apparatuur. De Partner zal Vrijwilligersplanner B.V. desgevraagd in de gelegenheid stellen correctief en/of preventief onderhoud uit te voeren. Partijen zullen tevoren in goed overleg de dagen en tijdstippen waarop onderhoud plaats vindt met elkaar bespreken. Gedurende de periode van onderhoud heeft De Partner geen recht op vervangende apparatuur.

67.3. Uitgesloten van de verplichting tot herstel van gebreken zijn: • het herstel van gebreken die De Partner bij het aangaan van de huurovereenkomst heeft aanvaard; • het herstel van gebreken als gevolg van oorzaken die van buitenaf komen; • het herstel van gebreken die aan De Partner, zijn personeelsleden en/of door De Partner ingeschakelde derden kunnen worden toegerekend; • het herstel van gebreken die het gevolg zijn van onzorgvuldig, onjuist of onoordeelkundig gebruik of gebruik in strijd met de documentatie; • het herstel van gebreken die het gevolg zijn van gebruik van de apparatuur in strijd met de gebruiksbestemming; • het herstel van gebreken die het gevolg zijn van ongeautoriseerd aan de apparatuur aangebrachte wijzigingen of toevoegingen.

67.4. Indien Vrijwilligersplanner B.V. de in het vorige lid bedoelde gebreken herstelt of laat herstellen, is De Partner de daaraan verbonden kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Vrijwilligersplanner B.V. verschuldigd.

67.5. Vrijwilligersplanner B.V. is steeds gerechtigd er voor te kiezen herstel van gebreken achterwege te laten en de apparatuur door andere, soortgelijke, maar niet noodzakelijkerwijs identieke apparatuur te vervangen.

67.6. Vrijwilligersplanner B.V. is nimmer gehouden tot herstel of reconstructie van verloren gegane data. 68.Eindinspectie en teruggave

68.1. De Partner zal de apparatuur bij het einde van de huurovereenkomst in de oorspronkelijke staat aan Vrijwilligersplanner B.V. teruggeven. Kosten van vervoer in verband met de teruggave zijn voor rekening van De Partner.

68.2. De Partner zal vóór of uiterlijk op de laatste werkdag van de huurtermijn zijn medewerking verlenen aan een gezamenlijke eindinspectie van de staat van de apparatuur. Van de bevindingen daarbij wordt door partijen gezamenlijk een rapport opgemaakt, dat door beide partijen moet worden ondertekend. Indien De Partner niet meewerkt aan deze eindinspectie, is Vrijwilligersplanner B.V. gerechtigd om deze inspectie buiten aanwezigheid van De Partner uit te voeren en het bedoelde rapport zelf op te stellen. Dit rapport is bindend voor De Partner.

68.3. Vrijwilligersplanner B.V. is gerechtigd om de gebreken die zijn vermeld in het rapport van de eindinspectie en die redelijkerwijs voor rekening en risico van De Partner komen, op kosten van De Partner te doen herstellen. De Partner is aansprakelijk voor schade van Vrijwilligersplanner B.V. wegens tijdelijke onbruikbaarheid dan wel verdere onverhuurbaarheid van de apparatuur.

68.4. Indien De Partner bij het einde van de huur een door hem aan de apparatuur aangebrachte verandering niet ongedaan heeft gemaakt of een toevoeging daaraan niet heeft verwijderd, geldt tussen partijen dat De Partner geacht wordt afstand te hebben gedaan van ieder recht op die veranderingen en/of toevoegingen.

Hoofdstuk 13. Onderhoud van apparatuur

De in dit hoofdstuk ‘Onderhoud van apparatuur’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien Vrijwilligersplanner B.V. apparatuur van welke aard dan ook ten behoeve van De Partner onderhoudt. 69. Onderhoudsdiensten

69.1. Vrijwilligersplanner B.V. zal het onderhoud verrichten met betrekking tot de in de overeenkomst genoemde apparatuur, mits de apparatuur in Nederland is opgesteld.

69.2. Gedurende de tijd dat Vrijwilligersplanner B.V. de te onderhouden apparatuur onder zich heeft, heeft De Partner geen recht op tijdelijk vervangende apparatuur.

69.3. De inhoud en omvang van de te verrichten onderhoudsdiensten en de eventueel bijbehorende serviceniveaus zullen in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd. Bij gebreke daarvan is Vrijwilligersplanner B.V. verplicht zich ervoor in te spannen naar beste vermogen storingen die naar behoren door De Partner bij Vrijwilligersplanner B.V. zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te verhelpen. Onder ‘storing’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen van de apparatuur aan de door Vrijwilligersplanner B.V. schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte specificaties van die apparatuur. Van een storing is alleen sprake indien De Partner deze storing kan aantonen en de desbetreffende storing bovendien kan worden gereproduceerd. Vrijwilligersplanner B.V. is tevens gerechtigd, doch niet verplicht, tot preventief onderhoud.

69.4. De Partner zal, onmiddellijk nadat zich een storing aan de apparatuur voordoet, Vrijwilligersplanner B.V. daarvan in kennis stellen door middel van een gedetailleerde omschrijving.

69.5. De Partner zal alle door Vrijwilligersplanner B.V. verlangde medewerking verlenen voor het onderhoud, zoals de tijdelijke staking van het gebruik van de apparatuur. De Partner is gehouden het personeel van Vrijwilligersplanner B.V. of door Vrijwilligersplanner B.V. aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur aan Vrijwilligersplanner B.V. ten behoeve van het onderhoud ter beschikking te stellen.

69.6. Alvorens de apparatuur aan Vrijwilligersplanner B.V. voor onderhoud aan te bieden draagt 69.7. De Partner er zorg voor dat van alle in of op de apparatuur vastgelegde programmatuur en data een volledige en goed werkende reservekopie is gemaakt.

69.8. Op verzoek van Vrijwilligersplanner B.V. zal een ter zake kundige medewerker van De Partner voor raadpleging bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn.

69.9. De Partner is bevoegd niet door Vrijwilligersplanner B.V. geleverde apparatuur en systemen op de apparatuur aan te sluiten en daarop programmatuur te installeren.

69.10. Indien het naar het oordeel van Vrijwilligersplanner B.V. voor het onderhoud van de apparatuur nodig is dat de verbindingen van de apparatuur met andere apparatuur of met programmatuur worden getest, zal De Partner de desbetreffende andere apparatuur en programmatuur evenals de testprocedures en informatiedragers ter beschikking van Vrijwilligersplanner B.V. stellen.

69.11. Het voor het onderhoud benodigde testmateriaal dat niet tot de normale outillage van Vrijwilligersplanner B.V. behoort, dient door De Partner ter beschikking te worden gesteld.

69.12. De Partner draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende de periode dat Vrijwilligersplanner B.V. deze voor onderhoudswerkzaamheden onder zich heeft. Het wordt aan De Partner overgelaten dit risico te verzekeren.

70. Onderhoudsvergoeding

70.1. In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen: • kosten van (het vervangen van) verbruiksartikelen zoals batterijen, stempels, inkt-(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires; • kosten van (het vervangen van) onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan Vrijwilligersplanner B.V.; • werkzaamheden ten behoeve van revisie van de apparatuur; • modificaties aan de apparatuur; • verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.

70.2. De vergoeding voor onderhoud is verschuldigd ongeacht of De Partner de apparatuur in gebruik heeft (genomen) of van de mogelijkheid tot onderhoud gebruik maakt.

71. Uitsluitingen

71.1. Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen die het gevolg zijn van of verband houden met gebruiksfouten, onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals gebreken in internet, datanetwerkverbindingen, spanningsvoorzieningen, of koppelingen met apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de onderhoudsovereenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van Vrijwilligersplanner B.V. op grond van de onderhoudsovereenkomst.

71.2. Tot de onderhoudsverplichtingen van Vrijwilligersplanner B.V. behoren niet: • het onderzoek of herstel van storingen die het gevolg zijn van of verband houden met wijziging van de apparatuur anders dan door of namens Vrijwilligersplanner B.V.; • het gebruik van de apparatuur in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden en het nalaten van De Partner om de apparatuur tijdig te laten onderhouden. Onder de onderhoudsverplichtingen van Vrijwilligersplanner B.V. vallen evenmin onderzoek of herstel van storingen die verband houden met op de apparatuur geïnstalleerde programmatuur. • Indien Vrijwilligersplanner B.V. onderzoek en/of onderhoud verricht in verband met het in de artikel(en) 71.1 en/of 71.2 bepaalde, kan Vrijwilligersplanner B.V. de kosten van dat onderzoek en/of onderhoud volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen. Het voorgaande laat al hetgeen De Partner aan Vrijwilligersplanner B.V. ter zake van onderhoud verschuldigd is, onverlet. • Vrijwilligersplanner B.V. is nimmer gehouden tot herstel van als gevolg van storingen en/of onderhoud verminkte of verloren gegane gegevens.

CONTACT

Vrijwilligersplanner B.V.

Singel 6 9244 AA Beetsterzwaag